پیوند به

موقعیت وب

 

مركز جامع روانپزشكي استان يزد دارالشفاء موسی بن جعفر(ع)

قابل توجه مراجعین محترم

برنامه نظام تحول سلامت در این مرکز اجرا می شود.