دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دفتر امور ایثارگران


درباره ی ما

دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي، درماني شهید صدوقی یزد با نظارت مستقیم ریاست دانشگاه، تحت عنوان شورای برنامه ریزی وهماهنگی امور ایثارگران دانشگاه ایفای نقش می نماید. این شورا با شرح وظایف زیردرجهت اشاعه فرهنگ ایثاروشهادت فعالیت می نماید.
الف) مطالعه و بررسی طرح ها ، برنامه ها،عملکردهای واحدها و اعتبارات ویژه امور ایثارگران
ب) پیگیری و اجرای مصوبات و تصمیمات کشوری و تهیه و ارائه گزارشهای نوبه ای و موضوعی
پ)بررسی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به مراجع قانون گذاربا هدف رفع موانع و نارسایی های موجود وتطبیق مقررات استخدامی خاص سازمان با قوانین مذکور 
ت)رسیدگی و کمک به حل و فصل مسائل و مشکلات ایثارگران دانشگاه با توجه  به قوانین موجود و وظایف واحدهای ذیربط
ث)پیگیری کلیه ارجاعات ، در چارچوب قوانین و مقررات جمع آوری و دسته بندی مسائل و مشکلات مربوط به ایثارگران دانشگاه و تشکیل بانک اطلاعات ایثارگران
چ)مطالعه، بررسی و گزارش عملکرد مدیران واحدهای تابعه در خصوص اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت
خ)اجرای آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی و ایجاد وحدت رویه درمورد امور ایثارگران
و) برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي مصوبات، آيين نامه ها و دستور العمل هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع.
س)نظارت و ارزيابي وضعيت آموزشي، پژوهشي فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالي و حل مشكلات آنان.
ش)طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر
ص)تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران.
ض)طراحي و تدوين برنامه هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان، اساتيد و نهادهاي ذيربط در فعاليتهاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر ر) جلب مشاركت دانشجويان شاهد و ايثارگر براي حضور فعال در برنامه هاي علمي، فرهنگي پژوهشي و حمايت از پروژه هاي تحقيقاتي آنان.
ژ)همكاري و تعامل مناسب با بنياد شهيد و امور ايثارگران در جهت اجراي مطلوب برنامه هاي مصوب و در اختيار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نياز حسب مورد.