دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دفتر امور ایثارگران


اهداف و برنامه ها

وظايف و اهداف شوراي هماهنگي امور ايثارگران :

- سياستگذاري و اتخاذ تصميم در امور ايثارگران
- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مصوب در امور ايثارگران و ارائه پيشنهاد هاي اصلاحي
- بررسي نمودار سازماني تشكيلات رسمي راجع به ايثارگران
- بررسي و پيشنهاد تخصيص بودجه مورد نياز حوزه امور شاهد و ايثارگران