دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دفتر امور ایثارگران


دستور العمل ها و آئین نامه ها

الف) مطالعه و بررسی طرح ها ، برنامه ها،عملکردهای واحدها و اعتبارات ویژه امور ایثارگران
ب) پیگیری و اجرای مصوبات و تصمیمات کشوری و تهیه و ارائه گزارشهای نوبه ای و موضوعی
پ)بررسی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به مراجع قانون گذاربا هدف رفع موانع و نارسایی های موجود وتطبیق مقررات استخدامی خاص سازمان با قوانین مذکور 
ت)رسیدگی و کمک به حل و فصل مسائل و مشکلات ایثارگران دانشگاه با توجه  به قوانین موجود و وظایف واحدهای ذیربط
ث)پیگیری کلیه ارجاعات ، در چارچوب قوانین و مقررات جمع آوری و دسته بندی مسائل و مشکلات مربوط به ایثارگران دانشگاه و تشکیل بانک اطلاعات ایثارگران
چ)مطالعه، بررسی و گزارش عملکرد مدیران واحدهای تابعه در خصوص اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت
خ)اجرای آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی و ایجاد وحدت رویه درمورد امور ایثارگران
و) برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي مصوبات، آيين نامه ها و دستور العمل هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع.
س)نظارت و ارزيابي وضعيت آموزشي، پژوهشي فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالي و حل مشكلات آنان.
ش)طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر
ص)تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران.
ض)طراحي و تدوين برنامه هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان، اساتيد و نهادهاي ذيربط در فعاليتهاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر ر) جلب مشاركت دانشجويان شاهد و ايثارگر براي حضور فعال در برنامه هاي علمي، فرهنگي پژوهشي و حمايت از پروژه هاي تحقيقاتي آنان.
ژ)همكاري و تعامل مناسب با بنياد شهيد و امور ايثارگران در جهت اجراي مطلوب برنامه هاي مصوب و در اختيار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نياز حسب مورد.