دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دفتر امور ایثارگران


ترکیب اعضاء دفتر امور ایثارگران دانشگاه

اعضاء شورا در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيشهيدصدوقي يزد:
- رئيس دانشگاه(رئيس شورا)
- مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه  يا نماينده تام الاختيار ايشان
-معاونين دانشگاه
- مشاور رئيس دانشگاه  در امور شاهد و ايثارگران ( دبير شورا )
- مسئول بسيج دانشگاه
- كارشناس مسئول حوزه امور شاهد و ايثارگران
- سه تن از ايثارگران شاغل به عنوان كارشناس با انتخاب مشاور رئيس دانشگاه