دوشنبه 31 شهريور 1399   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی146968خیر
1399/06/24
1399/06/27
1399/07/06
مناقصهعمومی146918خیر
1399/06/23
1399/06/27
1399/07/06
مناقصهعمومی148208خیر
1399/06/23
1399/06/27
1399/07/06
مناقصهعمومی145285خیر
1399/06/19
1399/06/24
1399/07/06
مناقصهعمومی142764خیر
1399/06/18
1399/06/23
1399/07/02
مناقصهعمومی142784خیر
1399/06/18
1399/06/23
1399/07/02
مناقصهعمومی142410بله
1399/06/17
1399/06/20
1399/06/30
مناقصهعمومی142337خیر
1399/06/17
1399/06/20
1399/06/30
مناقصهعمومی136743خیر
1399/06/14
1399/06/29
1399/06/30
مناقصهعمومی127725-بله
1399/06/13
1399/06/16
1399/06/16
مناقصهعمومی127828-بله
1399/06/13
1399/06/16
1399/06/16
مناقصهعمومی127972-بله
1399/06/13
1399/06/16
1399/06/16
مناقصهعمومی127829-بله
1399/06/13
1399/06/16
1399/06/16
مناقصهعمومی138147خیر
1399/06/13
1399/06/16
1399/06/26
مناقصهعمومی138182خیر
1399/06/13
1399/06/16
1399/06/26
مناقصهعمومی136256خیر
1399/06/13
1399/06/16
1399/06/26
مناقصهعمومی138047خیر
1399/06/13
1399/06/16
1399/06/26
مناقصهعمومی127725خیر
1399/06/02
1399/06/05
1399/06/16
مناقصهعمومی127828خیر
1399/06/02
1399/06/05
1399/06/16
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.