جمعه 14 آذر 1399   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی214331خیر
1399/09/12
1399/09/15
1399/09/26
مناقصهعمومی214480خیر
1399/09/12
1399/09/15
1399/09/26
مناقصهعمومی214789خیر
1399/09/12
1399/09/15
1399/09/26
مناقصهعمومی220453خیر
1399/09/12
1399/09/15
1399/09/26
مناقصهعمومی214413خیر
1399/09/11
1399/09/15
1399/09/26
مناقصهعمومی214586خیر
1399/09/11
1399/09/15
1399/09/26
مناقصهعمومی202690خیر
1399/08/20
1399/08/24
1399/09/05
مناقصهعمومی203132خیر
1399/08/20
1399/08/24
1399/09/05
مناقصهعمومی203134خیر
1399/08/20
1399/08/24
1399/09/05
مناقصهعمومی203343خیر
1399/08/20
1399/08/24
1399/09/05
مناقصهعمومی198591خیر
1399/08/14
1399/08/15
1399/08/25
مناقصهعمومی190854خیر
1399/08/14
1399/08/15
1399/08/25
مناقصهعمومی190647خیر
1399/08/14
1399/08/15
1399/08/25
مناقصهعمومی199599خیر
1399/08/14
1399/08/18
1399/08/28
مناقصهعمومی199630خیر
1399/08/14
1399/08/18
1399/08/28
مناقصهعمومی199627خیر
1399/08/14
1399/08/18
1399/08/28
مناقصهعمومی199319خیر
1399/08/14
1399/08/18
1399/08/28
مناقصهعمومی199592خیر
1399/08/14
1399/08/18
1399/08/28
مناقصهعمومی198246خیر
1399/08/12
1399/08/19
1399/08/20
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.