جمعه 8 بهمن 1400   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مزایدهعمومی287068خیر
1400/11/05
1400/11/09
1400/11/19
مناقصهعمومی287321خیر
1400/11/05
1400/11/09
1400/11/19
مناقصهعمومی275793خیر
1400/10/22
1400/10/30
1400/11/10
مناقصهعمومی269443خیر
1400/10/18
1400/10/18
1400/10/28
مناقصهعمومی269442خیر
1400/10/18
1400/10/18
1400/10/28
مناقصهعمومی267202خیر
1400/10/15
1400/10/18
1400/10/28
مناقصهعمومی267364خیر
1400/10/15
1400/10/18
1400/10/28
مناقصهعمومی269025خیر
1400/10/15
1400/10/23
1400/11/03
مناقصهعمومی268441خیر
1400/10/15
1400/10/23
1400/11/03
مناقصهعمومی256144خیر
1400/10/05
1400/10/09
1400/10/19
مناقصهعمومی234792خیر
1400/09/14
1400/09/18
1400/09/28
مناقصهعمومی234817خیر
1400/09/14
1400/09/18
1400/09/28
مناقصهعمومی234320خیر
1400/09/14
1400/09/18
1400/09/28
مناقصهعمومی234137خیر
1400/09/14
1400/09/18
1400/09/28
مناقصهعمومی215007خیر
1400/08/26
1400/08/30
1400/09/10
مناقصهعمومی214644خیر
1400/08/26
1400/08/30
1400/09/10
مناقصهعمومی214787خیر
1400/08/26
1400/08/30
1400/09/10
مناقصهعمومی215068خیر
1400/08/26
1400/08/30
1400/09/10
مناقصهعمومی215980خیر
1400/08/26
1400/08/30
1400/09/10
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.