يکشنبه 28 بهمن 1397   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی0012خیر
1397/11/27
1397/11/28
1397/11/28
مناقصهعمومی282603خیر
1397/11/27
1397/11/30
1398/12/12
مناقصهعمومی277036خیر
1397/11/19
1397/11/23
1397/11/24
مناقصهعمومی274584خیر
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/28
مناقصهعمومی273027خیر
1397/11/14
1397/11/16
1397/11/28
مناقصهعمومی268933خیر
1397/11/10
1397/11/13
1397/11/28
مناقصهعمومی269812خیر
1397/11/10
1397/11/13
1397/11/28
مناقصهعمومی266206خیر
1397/11/07
1397/11/12
1397/11/24
مناقصهعمومی266390خیر
1397/11/07
1397/11/12
1397/11/24
مناقصهعمومی(247119)خیر
1397/10/22
1397/10/29
1397/10/30
مناقصهعمومی002خیر
1397/10/19
1397/10/29
1397/10/30
مناقصهعمومی247125خیر
1397/10/17
1397/10/18
1397/10/30
مناقصهعمومی247119خیر
1397/10/17
1397/10/18
1397/10/30
مناقصهعمومی237048خیر
1397/10/05
1397/10/08
1397/10/09
مناقصهعمومی003خیر
1397/10/03
1397/10/08
1397/10/09
مناقصهعمومی232787خیر
1397/10/02
1397/10/05
1397/10/16
مناقصهعمومی229127خیر
1397/09/28
1397/10/01
1397/10/16
مناقصهعمومی225871خیر
1397/09/25
1397/09/27
1397/10/09
مناقصهعمومی225900خیر
1397/09/25
1397/09/27
1397/10/09
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.