جمعه 20 تير 1399   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی82227خیر
1399/04/15
1399/04/19
1399/04/29
مناقصهعمومی82270خیر
1399/04/15
1399/04/19
1399/04/29
مناقصهعمومی76636خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی76787خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی76857خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی75793خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی77124خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی77199خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی77197خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی77176خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی77014خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی77148خیر
1399/04/10
1399/04/14
1399/04/24
مناقصهعمومی30956خیر
1399/02/20
1399/02/21
1399/02/31
مناقصهعمومی28455خیر
1399/02/16
1399/02/20
1399/02/30
مناقصهعمومی28457خیر
1399/02/16
1399/02/20
1399/02/30
مناقصهعمومی28453خیر
1399/02/16
1399/02/20
1399/02/30
مناقصهعمومی23382خیر
1399/02/14
1399/02/17
1399/02/28
مناقصهعمومی22431خیر
1399/02/10
1399/02/14
1399/02/28
مناقصهعمومی23283خیر
1399/02/10
1399/02/15
1399/02/28
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.