دوشنبه 25 شهريور 1398   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی137342خیر
1398/06/17
1398/06/22
1398/06/23
مناقصهعمومی104837خیر
1398/05/13
1398/05/16
1398/05/27
مناقصهعمومی93250خیر
1398/04/29
1398/04/29
1398/04/30
استعلامعمومی92691خیر
1398/04/26
1398/04/29
1398/04/29
استعلامعمومی92692خیر
1398/04/26
1398/04/29
1398/04/29
مناقصهعمومی84931خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84928خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84910خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84905خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84903خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84891خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84942خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84896خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84894خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84901خیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی84898/1/17/پخیر
1398/04/18
1398/04/19
1398/04/30
مناقصهعمومی25483خیر
1398/02/11
1398/02/14
1398/02/25
مناقصهعمومی2779خیر
1398/01/10
1398/01/14
1398/01/25
فراخوانعمومی0202خیر
1398/01/10
1398/01/14
1398/01/25
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.