پنحشنبه 29 شهريور 1397   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی140212خیر
1397/06/24
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی01خیر
1397/06/21
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی02خیر
1397/06/21
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی03خیر
1397/06/21
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی04خیر
1397/06/21
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی5خیر
1397/06/21
1397/06/25
1397/06/25
مناقصهعمومی135008خیر
1397/06/18
1397/06/20
1397/07/01
فراخوانعمومی132424خیر
1397/06/17
1397/06/21
1397/06/21
مناقصهعمومی130003خیر
1397/06/11
1397/06/14
1397/06/25
مناقصهعمومی130006خیر
1397/06/11
1397/06/14
1397/06/25
مناقصهعمومی130009خیر
1397/06/11
1397/06/14
1397/06/25
مناقصهعمومی130053خیر
1397/06/11
1397/06/14
1397/06/25
مناقصهعمومی130051خیر
1397/06/11
1397/06/14
1397/06/25
مناقصهعمومی130034خیر
1397/06/11
1397/06/14
1397/06/25
مناقصهعمومی130102خیر
1397/06/11
1397/06/13
1397/06/25
مناقصهعمومی130095خیر
1397/06/11
1397/06/13
1397/06/25
مناقصهعمومی130092خیر
1397/06/11
1397/06/13
1397/06/25
مناقصهعمومی130101خیر
1397/06/11
1397/06/13
1397/06/25
مناقصهعمومی130100خیر
1397/06/11
1397/06/13
1397/06/25
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.