پنحشنبه 9 تير 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی79371خیر
1401/03/30
1401/04/04
1401/04/14
مناقصهعمومی79302خیر
1401/03/30
1401/04/04
1401/04/14
مناقصهعمومی72067خیر
1401/03/23
1401/03/28
1401/04/07
مناقصهعمومی72621خیر
1401/03/23
1401/03/28
1401/04/07
مناقصهعمومی72725خیر
1401/03/23
1401/03/28
1401/04/07
مناقصهعمومی64521خیر
1401/03/11
1401/03/19
1401/03/29
مناقصهعمومی64263خیر
1401/03/11
1401/03/19
1401/03/29
مناقصهعمومی62217خیر
1401/03/11
1401/03/19
1401/03/29
مناقصهعمومی62229خیر
1401/03/11
1401/03/19
1401/03/29
مناقصهعمومی62220خیر
1401/03/11
1401/03/19
1401/03/29
مناقصهعمومی63289خیر
1401/03/10
1401/03/12
1401/03/22
مناقصهعمومی63299خیر
1401/03/10
1401/03/12
1401/03/22
مناقصهعمومی63291خیر
1401/03/10
1401/03/12
1401/03/22
مناقصهعمومی63295خیر
1401/03/10
1401/03/12
1401/03/22
مناقصهعمومی63298خیر
1401/03/10
1401/03/12
1401/03/22
مناقصهعمومی63297خیر
1401/03/10
1401/03/12
1401/03/22
مناقصهعمومی63294خیر
1401/03/10
1401/03/12
1401/03/22
مناقصهعمومی56873خیر
1401/03/07
1401/03/12
1401/03/22
مناقصهعمومی56892خیر
1401/03/07
1401/03/12
1401/03/22
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.