پنحشنبه 9 تير 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مزایدهعمومی11الف398خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مزایدهعمومی11الف399خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مزایدهعمومی11الف147خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مناقصهعمومی290996خیر
1399/11/26
1399/11/30
1399/12/10
مناقصهعمومی291005خیر
1399/11/26
1399/11/30
1399/12/10
مناقصهعمومی291015خیر
1399/11/26
1399/11/30
1399/12/10
مناقصهعمومی292743خیر
1399/11/26
1399/11/30
1399/12/10
مناقصهعمومی282855خیر
1399/11/13
1399/11/16
1399/11/26
مناقصهعمومی282006خیر
1399/11/12
1399/11/16
1399/11/26
استعلامعمومی279983خیر
1399/11/11
1399/11/13
139