چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی203949خیر
1400/08/16
1400/08/22
1400/09/03
مناقصهعمومی205094خیر
1400/08/16
1400/08/22
1400/09/03
مناقصهعمومی201072خیر
1400/08/12
1400/08/16
1400/08/26
مناقصهعمومی201075خیر
1400/08/12
1400/08/16
1400/08/26
مناقصهعمومی201098خیر
1400/08/12
1400/08/16
1400/08/26
مناقصهعمومی184247خیر
1400/07/27
1400/08/01
1400/08/12
مناقصهعمومی180811خیر
1400/07/21
1400/07/25
1400/08/05
مناقصهعمومی175268خیر
1400/07/17
1400/07/24
1400/07/28
مناقصهعمومی175701خیر
1400/07/17
1400/07/24
1400/07/28
مناقصهعمومی175105خیر
1400/07/17
1400/07/24
1400/07/28
مناقصهعمومی172679خیر
1400/07/12
1400/07/17
1400/07/28
مناقصهعمومی170429خیر
1400/07/11
1400/07/17
1400/07/28
مناقصهعمومی170435خیر
1400/07/11
1400/07/17
1400/07/28
مناقصهعمومی171551خیر
1400/07/11
1400/07/17
1400/07/28
استعلامعمومی170051خیر
1400/07/10
1400/07/17
1400/07/19
مناقصهعمومی138519خیر
1400/06/10
1400/06/14
1400/06/24
مناقصهعمومی138470خیر
1400/06/10
1400/06/14
1400/06/24
مناقصهعمومی138238خیر
1400/06/10
1400/06/14
1400/06/24
مناقصهعمومی11خیر
1400/06/03
1400/06/06
1400/06/17
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.