دوشنبه 3 تير 1398   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی164211خیر
1397/07/16
1397/07/18
1397/07/29
مناقصهعمومی164215خیر
1397/07/16
1397/07/18
1397/07/29
مناقصهعمومی161359خیر
1397/07/14
1397/07/16
1397/07/29
مناقصهعمومی161340خیر
1397/07/14
1397/07/16
1397/07/29
مناقصهعمومی161361خیر
1397/07/14
1397/07/16
1397/07/29
مناقصهعمومی161367خیر
1397/07/14
1397/07/16
1397/07/29
مناقصهعمومی155242خیر
1397/07/08
1397/07/15
1397/07/29
مناقصهعمومی154290خیر
1397/07/07
1397/07/10
1397/07/22
مناقصهعمومی154293خیر
1397/07/07
1397/07/10
1397/07/22
مناقصهعمومی154296خیر
1397/07/07
1397/07/10
1397/07/22
مناقصهعمومی154298خیر
1397/07/07
1397/07/10
1397/07/22
مناقصهعمومی154361خیر
1397/07/07
1397/07/10
1397/07/22
مناقصهعمومی140212خیر
1397/06/24
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی01خیر
1397/06/21
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی02خیر
1397/06/21
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی03خیر
1397/06/21
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی04خیر
1397/06/21
1397/06/24
1397/06/25
مناقصهعمومی5خیر
1397/06/21
1397/06/25
1397/06/25
مناقصهعمومی135008خیر
1397/06/18
1397/06/20
1397/07/01
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.