چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی112خیر
1400/06/03
1400/06/07
1400/06/17
مناقصهعمومی128677خیر
1400/06/02
1400/06/07
1400/06/17
مناقصهعمومی129334خیر
1400/06/02
1400/06/07
1400/06/17
مناقصهعمومی129319خیر
1400/06/02
1400/06/07
1400/06/17
مناقصهعمومی116300خیر
1400/05/17
1400/05/23
1400/06/03
مناقصهعمومی114668خیر
1400/05/16
1400/05/20
1400/06/03
مناقصهعمومی114275خیر
1400/05/16
1400/05/16
1400/05/26
مناقصهعمومی109539بله
1400/05/11
1400/05/14
1400/05/24
مناقصهعمومی105172خیر
1400/05/09
1400/05/09
1400/05/20
مناقصهعمومی105071خیر
1400/05/09
1400/05/09
1400/05/20
مناقصهعمومی104977خیر
1400/05/09
1400/05/09
1400/05/20
مناقصهعمومی106468خیر
1400/05/09
1400/05/09
1400/05/20
مناقصهعمومی99395خیر
1400/04/27
1400/04/31
1400/05/10
مناقصهعمومی99490خیر
1400/04/27
1400/04/31
1400/05/10
مناقصهعمومی99549خیر
1400/04/27
1400/04/31
1400/05/10
مناقصهعمومی97956خیر
1400/04/26
1400/04/31
1400/05/10
مناقصهعمومی98149خیر
1400/04/26
1400/04/31
1400/05/10
مناقصهعمومی93454بله
1400/04/22
1400/04/26
1400/05/06
مناقصهعمومی94065خیر
1400/04/22
1400/04/26
1400/05/06
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.