سه شنبه 4 تير 1398   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی84121خیر
1397/04/20
1397/04/25
1397/04/26
مناقصهعمومی83211خیر
1397/04/19
1397/04/20
1397/04/31
مناقصهعمومی83207خیر
1397/04/19
1397/04/20
1397/04/31
مناقصهعمومی81902خیر
1397/04/17
1397/04/19
1397/04/31
مناقصهعمومی79004خیر
1397/04/13
1397/04/15
1397/04/26
مناقصهعمومی78890خیر
1397/04/13
1397/04/15
1397/04/26
مناقصهعمومی79211خیر
1397/04/13
1397/04/15
1397/04/27
استعلامعمومی79421خیر
1397/04/13
1397/04/16
1397/04/16
مناقصهعمومی78291خیر
1397/04/12
1397/04/14
1397/04/26
مناقصهعمومی78292خیر
1397/04/12
1397/04/14
1397/04/26
مناقصهعمومی78307خیر
1397/04/12
1397/04/14
1397/04/26
مناقصهعمومی78306خیر
1397/04/12
1397/04/14
1397/04/26
مناقصهعمومی77093خیر
1397/04/11
1397/04/15
1397/04/26
مناقصهعمومی77095خیر
1397/04/11
1397/04/15
1397/04/26
مناقصهعمومی77048خیر
1397/04/11
1397/04/15
1397/04/26
مناقصهعمومی77076خیر
1397/04/11
1397/04/15
1397/04/26
مناقصهعمومی73049خیر
1397/04/06
1397/04/09
1397/04/20
مناقصهعمومی73048خیر
1397/04/06
1397/04/09
1397/04/20
مناقصهعمومی72860خیر
1397/04/06
1397/04/09
1397/04/20
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.