چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401   

معاملات جاری

اطلاعیه و راهنمایی کاربران

لیست مناقصات و مزایده های سال جاری


در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  

نوع معاملهروش معاملهشماره موضوع معاملهالحاقیهمهلت خرید اسناد (از)مهلت خرید اسناد (تا)تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصهعمومی7943خیر
1400/01/16
1400/01/19
1400/01/29
مناقصهعمومی2316خیر
1400/01/08
1400/01/11
1400/01/22
مناقصهعمومی1502خیر
1400/01/07
1400/01/11
1400/01/22
مناقصهعمومی329389خیر
1399/12/26
1400/01/11
1400/01/22
مناقصهعمومی316003خیر
1399/12/13
1399/12/17
1399/12/27
مناقصهعمومی310854خیر
1399/12/10
1399/12/13
1399/12/24
مناقصهعمومی310856خیر
1399/12/10
1399/12/13
1399/12/24
مناقصهعمومی306798خیر
1399/12/06
1399/12/10
1399/12/20
مناقصهعمومی304795خیر
1399/12/06
1399/12/10
1399/12/20
مناقصهعمومی304759خیر
1399/12/03
1399/12/06
1399/12/17
مناقصهعمومی299872خیر
1399/11/29
1399/12/02
1399/12/12
مناقصهعمومی299921خیر
1399/11/29
1399/12/02
1399/12/12
مزایدهعمومی11الف169خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مزایدهعمومی11الف162خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مزایدهعمومی11الف163خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مزایدهعمومی11الف166خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مزایدهعمومی11الف168خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مزایدهعمومی11الف398خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
مزایدهعمومی11الف399خیر
1399/11/27
1399/12/02
1399/12/03
صفحات
در حال فروش اسناد   زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد  


جستجو
شماره:
موضوع:
نوع معامله:
روش معامله:
روش تعیین برنده:
"مهلت خرید اسناد "از:
"مهلت خرید اسناد "تا:
تاریخ بازگشایی پاکات:
تاریخ ثبت:
در حال بارگزاری
                                                                                                                                                       


برای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.