يکشنبه 24 شهريور 1398    


مشخصات آگهي
نوع آگهي: فراخوان
روش معامله: عمومی
شماره: 0001236
موضوع: آگهی اسناد مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان ضیایی اردکان و خدمات نسخه پیچی داروخانه شهید چمران
اطلاعات زماني
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1397/12/28 لغایت 1398/01/24
تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/01/25
ساير مشخصات
برگزار كننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
دريافت اسناد معامله

مهلت دریافت اسناد تمام شده است

دريافت الحاقيه هاي معامله

فاقد الحاقيه

دريافت مستندات برگزاري معامله

فاقد مستندات برگزاري معاملهبرای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.