چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401    


مشخصات آگهي
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 269442
موضوع: تامین نیروی خدمات طبخ و توزیع غذای بیماران بیمارستان شهید صدوقی
اطلاعات زماني
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1400/10/18 لغایت 1400/10/18
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/10/28
ساير مشخصات
برگزار كننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
دريافت اسناد معامله

مهلت دریافت اسناد تمام شده است

دريافت الحاقيه هاي معامله

فاقد الحاقيه

دريافت مستندات برگزاري معامله

فاقد مستندات برگزاري معاملهبرای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.