شنبه 22 مرداد 1401    


مشخصات آگهي
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 62217
موضوع: احداث خانه بهداشت اشتیجه اردکان (شرکت در مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد ایران)
اطلاعات زماني
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1401/03/11 لغایت 1401/03/19
تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/03/29
ساير مشخصات
برگزار كننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
دريافت اسناد معامله

مهلت دریافت اسناد تمام شده است

دريافت الحاقيه هاي معامله

فاقد الحاقيه

دريافت مستندات برگزاري معامله

فاقد مستندات برگزاري معاملهبرای اجرای بهتر از مرورگر فایرفاکس استفاده شود.