آگهی اصلاحیه مناقصه پیروآگهی مناقصه خدمات حفاظتی بیمارستان شهید بهشتی تفت به شماره اسناد 247119به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرسانداصلاح به شرح ذیل در اسناد مناقصه صورت گرفته است .ضمناً کلیه شرکت کنندگان باید  با در نظر گرفتن...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی اصلاحیه مناقصه پیرو آگهی مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید بهشتی و مرکز جامع روان شهرستان تفت به شماره اسناد 225871 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می‌رساند اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مناقصه صورت گرفته است. ضمناً...

  آگهی اصلاحیه مناقصه پیروآگهی مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید دکتررهنمون به شماره اسناد 225900 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرسانداصلاحات به شرح ذیل در اسناد مناقصه صورت گرفته است .ضمناً کلیه شرکت کنندگان باید  با...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 204
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری