-->
اعضاي بدن بانوي ٥٠ ساله ي بافقي اهدا شد
پنجشنبه 23 شهريور 1396 11:54

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد- چهاردهمین اهداي عضو در سال جاري با ایثار و فداکاری بانو معصومه برزگری زارکویی ٥٠ ساله اهل و ساکن شهرستان بافق انجام شد.


 

مسئول واحد فراهم آوري اعضاي دانشگاه با اعلام اين خبر افزود: وي در اثر عارضه مغزی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر رهنمون بستری بود كه با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده، اعضای بدن این ایثارگر در بيمارستان هاي تهران و نمازی شیراز نجات بخش جان هموطنان نيازمند شد.

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.