-->
فراخوان اره اندازی مرکز PET scan بیمارستان شهید صدوقی
دوشنبه 10 دي 1397 09:21


 

بسمه تعالی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد مجوز راه اندازی مرکز PET scan بیمارستان شهید صدوقی شهر یزد را از طریق قرارداد مشارکتی به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین وسیله از واجدین شرایط ذکر شده در ذیل آگهی دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار به مدت 10 روز کاری، درخواست خود را به صورت کتبی به همراه مستندات لازم به این معاونت، واقع در میدان باهنر ساختمان دانشگاه علوم پزشکی معاونت درمان، ارسال نمایند. خواهشمند است در پیشنهادات خود موارد ذیل را مشخص فرمایید.

1-    احداث ساختمان مرکز

2-    خرید و راه اندازی سیکلوترون

3-     خرید و راه اندازی دستگاه  PET scan

لازم به ذکر است که این فراخوان صرفا برای اطلاع از تعداد داوطلبین و اخذ پیشنهادات جهت مشارکت در این امر بوده و مناقصه انتخاب فرد یا افراد توسط دانشگاه، میان پیشنهاد دهنده گان برگزار خواهد شد.

شرایط مد نظر :

1-   دارا بودن تمکن مالی متناسب جهت ساخت ساختمان و خرید تجهیزات.

2-  دارا بودن شرایط فنی متناسب (همکاری 3 نفر متخصص پزشکی هسته ای دارای مجوز فعالیت شهر یزد با اولویت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه).

3-  به دلیل لزوم انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، ارائه تعهد کتبی مبنی بر اینکه مدیریت مرکز به عهده اعضای هیئت علمی پزشکی هسته ای دانشگاه باشد و اعلام رضایت به حضور رزیدنت در مرکز.

4-   ارائه مستندات سابقه همکاری و فعالیت در زمینه های مربوطه.

 

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.