همس

مطالعه فلزات سنگین

hemes logo

امروزه نقش فلزات سنگین در بروز بیماری های مختلف بوژه سرطان ها محرز شده و شکی در آن نیست که فزونی این عناصر می تواند تبعات بدی را بدنبال داشته باشد.در این طرح ما بدنبال اندازه گیری غلظت عناصر سنگین موجود در خون افراد هدف جامعه آماری طرح یاس به روش آنالیز مواد به کمک فعال سازی نوترونی می باشیم . در این روش نمونه مورد نظر تحت بمباران نوترون های حرارتی قرار  می گیرد که عناصر موجود در نمونه با جذب این نوترون ها به ایزوتوپ های ناپایدار تبدیل شده که با گسیل تشعشعات رادیواکتیوی به حالت پایه بر می گردند. با جمع آوری طیف گامای حاصل از این تشعشعات می توان نوع وغلظت آنها را دقت های  ppm و ppbتعیین نمود.