اعضای گروه

مجری اول طرح

dr. mirzaie

پروفسور مسعود میزایی, MD, PhD

تلفن و فکس: 3538239970

تلفن: 09134509917

ایمیل : Masoud.mirzaei@sydney.edu.au

ایمیل : mmirzaei@ssu.ac.ir

Google scholar link

صفحه شخصی


اعضا

زیبا

اعضای مربوط به زیر گروه زیبا


dr. zavar

دکتر جواد زوار رضا, PhD

تلفن: 3518203410

ایمیل : jzavar@ssu.ac.ir

dr. kalantar

دکتر سید مهدی کلانتر, PhD

تلفن: 3518247085

ایمیل : kalantarsm@ystp.ac.ir

ایمیل : smkalantar@yahoo.com

dr. sheikhha

دکتر محمد حسن شیخها, MD,PhD

تلفن: 3518247085

ایمیل: sheikhha@yahoo.com

dr heairian

دکتر احمد حائریان, DDS, PhD

ناظر طرح

تلفن: 09133536957

ایمیل: Ahmad.haerian@gmail.com

azin mirzazadeh

آزین میرزازاده, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

محقق

ایمیل: azinmir.geneticmed@gmail.com

nerjes shahsavani

نرجس شاهسونی, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

مدیر اجرایی

ایمیل : narjessahsavani@gmail.com

taghavi

فاطمه تقوی, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

محقق

ایمیل: fatemehtaghvayi@gmail.com

asadolahi

سمیرا اسداللهی, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

محقق

ایمیل: sasadullahi@yahoo.com

maryam vafaie

مریم وفایی, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

محقق

ایمیل: m.vafaei90@gmail.com

nik-khah

هانیه نیکخاه, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

محقق

ایمیل: nadianikkhah@yahoo.com

سپیده جعفرزاده راستین, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

محقق

ایمیل: sepiderastin@gmail.com


تمیز

اعضای مربوط به زیر گروه تمیز


dr. nadjarzadeh

دکتر آزاده نجارزاده, PhD

دستیار ارشد گروه

تلفن: 3538209100 (2239 داخلی)

فکس: 3538209119

ایمیل : azadehnajarzadeh@gmail.com

Google scholar page

صفحه شخصی

dr. abarghouie

دکتر امین سالحی ابرقوئی, PhD

دستیار ارشد گروه

تلفن: 3538209100 (2229 داخلی)

فکس: 3538209119

ایمیل : abargouei@hlth.mui.ac.ir

ایمیل : abargouei@gmail.com

Google scholar page

صفحه شخصی


مسما

اعضای مربوط به زیر مجموعه مسما


دکتر زهرا رضایی, PhD

دستیار ارشد گروه

تلفن: 3531232792 (2239 داخلی)

فکس: 3538200132

ایمیل : Zahra.rezaei@yazd.ac.ir

ایمیل : zahra.rezaei82@gmail.com

Google scholar page

صفحه شخصی


گروه فنی

اعضای مربوط به گروه فنی


Aidin

آیدین میرزازاده, مدیر و ادمین سایت وانفورماتیک گروه

تلفن: 09139164241

ایمیل: aidinmir@gmail.com

صفحه شخصی


گروه غیره


m mobasher

مجتبی مباشر

مدیر بودجه

تلفن: 3536239964

ایمیل : mobashermojtaba@yahoo.com