زیبا

زیست بانک یزد

hemes logo

دانشجویان می توانند در تکمیل بانک و رسم درخت داده طرح های مرتبط با آن کمک نمایند. چگونه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند از این طرح و داده های آن بهره ببرند؟با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده زیست بانک تشکیل شده می تواند منبع انجام بسیاری از پایان نامه ها و طرح های  تحقیقاتی دانشجویان عزیز باشد.


عکس های منتخب