اداره اشتغال و کارآفرینی

مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد

توسعه ، پشتیبانی و امور قراردادها