علی اکبر نقیبی

مدیر امور حقوقی

نام:                                علی اکبر

نام خانوادگی:              نقیبی

تحصیلات :                   کارشناسی ارشد

سمت :                        مدیر امور حقوقی

برنامه کاری:                      هفتگی 

محل حضور:                     ساختمان ستاد دانشگاه

تلفن:                                ۳۷۲۵۳۴۴۰

 

عباس جعفری

کارشناس امور حقوقی

نام:                                عباس

نام خانوادگی:               جعفری

سمت :                        کارشناس امور حقوقی

برنامه کاری:                      هفتگی 

محل حضور:                     ساختمان ستاد دانشگاه

تلفن:                                ۳۷۲۵۳۴۴۰

 

مریم حسانی

کارشناس امور حقوقی

نام:                                مریم

نام خانوادگی:              حسانی

سمت :                         کارشناس امور حقوقی

برنامه کاری:                      هفتگی     

محل حضور:                     ساختمان ستاد دانشگاه

تلفن:                                ۳۷۲۵۳۴۴۰

فاطمه السادات موسوی

کارشناس امور حقوقی

نام:                                فاطمه السادات

نام خانوادگی:              موسوی

سمت :                         کارشناس امور حقوقی

برنامه کاری:                      هفتگی     

محل حضور:                     ساختمان ستاد دانشگاه

تلفن:                                ۳۷۲۵۳۴۴۰